Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Principalele tipuri de beneficii de asistență socială sunt:

 1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:
 2. Ajutorul social;
 3. Ajutorul  pentru încălzirea locuinței;
 4. Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 5. Ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat.
 6. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor:
 7. Alocaţia de stat pentru copii;
 8. Alocaţia de plasament;
 9. Indemnizaţia pentru creşterea copilului;
 10. Stimulentul de inserţie;
 11. Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare.
 12. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale:
 13. Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 14. Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 15. Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
 16. Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
 17. Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
 18. Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA.

În funcție de opțiunea solicitantului, beneficiile de asistență socială se plătesc prin următoarele modalități:

 • Mandat poştal;
 • Cont bancar deschis la una din unitățile bancare care au încheiate convenții cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

Cum se obțin beneficiile de asistență socială 

Modalitate de obținere beneficii de asistență socială

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru  acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei comunei Cleja, județul Bacău.

Ajutoare finaciare: Ajutoarele financiare sunt reglementate prin ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de Solidaritate, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 366/2001.

Ajutoare de urgență: articolul 28 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, prevede ca Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și primarii pot acorda ajutoare de urgență, în limita fondurilor existente.

Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de primari se suportă din bugetul local.

Beneficiari :

Ajutoare financiare: persoanele și familiile aflate în extremă dificultate datorită stării de sănătate sau a altor cauze justificate.

Ajutoare de urgență: familiile sau persoanele care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor precum și a altor situații deosebite stabilite prin lege.

 Alocaţia de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului;

– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;

– actul de identitate al reprezentantului legal;

– documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz;

– dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, acordată în baza OUG nr.111/2010

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere tip

– actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificat de naştere copil;

– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul;

– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului;

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi;

– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul);

– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.

Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului sau în stimulent de inserție, cu excepția cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizație sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.

Ajutorul social, acordat în baza Legii nr. 416/2001

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

–  actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;

– adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă Bacău, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de această agenţie.

-venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

–  actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificatele de naştere ale copiilor , cărţile de identitate ale acestora (după caz);

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege);

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.


  Nume Data Fișier
CERERE V.M.I. 01/11/2023 Descarcă
ADEVERINȚĂ ANGAJATOR INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL ANEXA 2 09/01/2023 Descarcă
CERERE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE CREȘTERE A COPILULUI 09/01/2023 Descarcă
CERERE PENTRU DEPUNEREA ALOCAȚIEI DE STAT 09/01/2023 Descarcă
CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 09/01/2023 Descarcă
DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII 09/01/2023 Descarcă
Lista_bunuri_excludere_ajutor_social 09/01/2023 Descarcă
  Nume Data Fișier